තෙල් සිසිලන - ලිහිසි කිරීමේ උපකරණ සඳහා තාප හුවමාරුකාරක

තෙල් සිසිලකය හෝ තාප හුවමාරුව යනු තාපය ඉවත් කිරීම සඳහා සාමාන්යයෙන් ජලය හෝ වාතය සමඟ සිසිලනකාරකයක් ලෙස උණුසුම් තෙල් හෝ වාතය වැනි තරල සිසිල් කිරීමට භාවිතා කරන තාප හුවමාරු උපකරණ පන්තියකි. බිත්ති සිසිලකය, ඉසින සිසිලකය, ජැකට් සිසිලකය සහ පයිප්ප/ටියුබ් සිසිලකය වැනි තෙල් සිසිලන (තාප හුවමාරුකාරක) වර්ග කිහිපයක් තිබේ. ලිහිසි කිරීමේ උපකරණවල හෝ අතරමැදි සංඛ්‍යාත උදුන වැනි වෙනත් උපකරණවල සහ සිසිලන ආරක්ෂාවක් ලෙස සහාය දක්වන වෙනත් විශාල විදුලි උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ.