තෙල් පෙරහන් - ලිහිසි කිරීමේ උපකරණ සඳහා ග්රීස් පෙරහන්

ඔයිල් ෆිල්ටර් සහ ග්‍රීස් ෆිල්ටර් යනු ගෑස් හෝ වෙනත් මාධ්‍ය අංශු පෙරහන සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි නල පෙරහන මාලාවකි, තරලයේ මිශ්‍ර වූ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සඳහා නල මාර්ගයේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර එමඟින් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ (කපාට, සම්පීඩක, පොම්ප ආදිය ඇතුළුව). .), නිෂ්පාදනයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ස්ථාවර ක්‍රියාවලියක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපකරණය සාමාන්‍ය වැඩ සහ ක්‍රියාකාරිත්වය විය හැකිය.