ලිහිසි කිරීමේ උපකරණ සඳහා තෙල් ග්රීස් ලිහිසි තෙල් දර්ශක

ලිහිසි උපකරණ / පද්ධතියේ ප්රවාහ අනුපාතය හෝ පීඩනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තෙල් ග්රීස් ලිහිසි කිරීමේ දර්ශකය භාවිතා කරයි. ලිහිසි පද්ධති නල මාර්ගයේ ස්ථාපනය කර ඇති පාලන හෝ අධීක්ෂණ උපාංග ලෙස විවිධ අවශ්‍යතා අනුව ලිහිසි තෙල් පද්ධතිය සන්නද්ධ කිරීම සඳහා ශ්‍රේණි දර්ශක කිහිපයක් තිබේ.